Privacyverklaring

1. INLEIDING

1.1 Het belang van deze privacyverklaring

Kolmont Woonprojecten nv , met zetel te Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, met ondernemingsnummer: 0471.830.566 ( hierna Kolmont” ) hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van de website. Wij willen de gegevens van onze klanten en leveranciers beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige onrechtmatige verwerking.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) en de nationale uitvoeringsmaatregelen.

Met deze Privacyverklaring wil Kolmont je als betrokkene, in de zin van de AVG, en als gebruiker van de website www.montgomeryparc.eu informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene.

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

1.2 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):

In het kader van deze Privacyverklaring dient Kolmont beschouwd te worden als verwerkingsverantwoordelijke. U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

Kolmont Woonprojecten NV
Leuvensesteenweg 1188
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Ondernemingsnummer: 0471.830.566
E-mail: info@kolmont.com
Website: www.kolmont.com

Kolmont bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Verwerker(s):

Kolmont verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Kolmont en de AVG.

Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

1.3 Welke persoonsgegevens?

Kolmont verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Kolmont in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden:

 • Bij het aanvragen van informatie m.b.t. een bepaald project: identificatiegegevens;
 • Bij het maken van een afspraak op het kantoor van Kolmont, op verplaatsing of kijkwoning d.m.v. de doorverwijzing naar het contactformulier op de pagina “contact” van kolmont.com of andere project- of portaalsites: identificatiegegevens en persoonsgegevens dewelke je verstrekt in je bericht;
 • Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief: e-mailadres en gegevens die verder worden toegevoegd in het bericht zoals naam, telefoonnummer en adres.
 • Bij het monitoren van je gebruik van de website: zie daartoe onze sectie “cookies”.
 • Na doorverwijzing via een portaalsite: identificatiegegevens (deze gegevens worden niet ongevraagd bijgehouden of gebruikt voor marketing doeleinden)
 • Bij contactopname ivm meldingen, suggesties of klachten: contactgegevens en informatie over het betreffende onderwerp
 • Informatie en gegevens sollicitanten die reageren op vacatures of spontaan solliciteren worden max. 5 jaar bijgehouden
 • Gegevens van klanten en leveranciers worden verwerkt om de boekhouding op te volgen

1.4 Voor welke doeleinden?

Kolmont verwerkt je persoonsgegevens om je als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. Kolmont verwerkt je persoonsgegevens om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op je verzoeken.

CiDe verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via het gebruik van de website gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Ons toe te laten de verzochte informatie m.b.t. een bepaald project te verschaffen;
 • De gebruiker toe te laten een afspraak te maken en eventueel een kijkwoning te bezichtigen;
 • Ons toe te laten contact op te nemen met jou naar aanleiding van jouw specifiek verzoek via het contactformulier of via e-mail;
 • De gebruiker toe te laten zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief;
 • Het aanbieden en verbeteren van onze website;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/ criminele gedragingen;
 • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van je gebruik van de website.
 • Contacteren en opvolging van leveranciers, klanten en nieuwe werknemers, … (boekhouding, marketing, ontwikkeling, acquisitie of andere afdelingen)

De gebruiker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Kolmont en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Kolmont beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

1.5 Cookies?

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden.

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van de website onthouden.

De website www.montgomeryparc.eu maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren;
 • Analytische cookies worden onder andere gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, bijvoorbeeld door bezoekersstatistieken te registreren (waarbij veelal gebruikt wordt gemaakt van Google Analytics);
 • Tracking cookies zijn cookies die uw surfgedrag op een website registreren, zodat een profiel van u kan worden samengesteld op basis waarvan voor u relevante informatie – zoals bijvoorbeeld advertenties – getoond kan worden.

Op onze websites vindt u informatie over o.a. projecten in verkoop en gebieden ontwikkeling. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie en gebruik van de website steeds kunnen optimaliseren.
We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, instagram en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren.

Door middel van cookies verzamelen wij informatie over gebruikers van de website, met als doel om in een efficiënte, betekenisvolle en gepersonaliseerde ervaring te voorzien. Zo kunnen wij cookies eventueel gebruiken om:

 • Gebruikers en machtigingen van gebruikers te herkennen;
 • Gebruikersvoorkeuren en instellingen te onthouden;
 • Gepersonaliseerde content en advertenties te tonen en u te waarschuwen over nieuwe informatie, artikelen en services;
 • Relevante advertenties te tonen op partnersites;
 • Uw surf-, zoek- en koopgedrag te combineren;
 • Koppelingen mogelijk te maken met sociale media zoals Facebook en YouTube en daaraan gerelateerde advertentieservices;
 • Algemene en functionele analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de website;
 • Statistieken over uw bezoek te verzamelen, analyseren en beheren; de technische staat van de website te monitoren en om de website te optimaliseren
 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke je op verzoek specifiek zal worden toegelicht;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging.
 • Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG.
 • Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Kolmont hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@kolmont.com.
 • Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Kolmont. Kolmont zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.
 • Als gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door Kolmont te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Kolmont zal beoordelen:
 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies.

2. Rechten als betrokkene

2.1 Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Kolmont verwerkt je persoonsgegevens enkel:

2.2 Recht op inzage

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Kolmont uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

2.3 Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als Gebruiker heb je het recht van Kolmont een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van Kolmont blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • Kolmont heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Kolmont dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Kolmont staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Kolmont dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Kolmont hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@kolmont.com.

2.4 Recht van gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Kolmont verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Kolmont hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@kolmont.com.

2.5 Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je Kolmont terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Kolmont elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

2.6 Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kolmont bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Kolmont hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@kolmont.com.

2.7 Recht op informatie / recht op transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal Kolmont steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Kolmont zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

3. VEILIGE VERWERKING

Kolmont erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming.

Daardoor neemt Kolmont gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Het kan gebeuren dat Kolmont gegevens overdraagt naar servers buiten de EER of naar met Kolmont verbonden ondernemingen. Kolmont doet dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacypolicy en zal waar nodig om uw toestemming verzoeken.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.